Månadens Katt – Januari 2015

ingemundjul

GIC S*Spotless Ingemund, OLH b22, Ägare: Amanda Hurtigh